دسته بندی ذیل بنا بر مقاله منتشر شده از طرف انجمن توراسیک ایتالیا در ارتباط با نحوه مدیریت مراقبت های تنفسی از بیماران مبتلا به  COVID-19 ارائه گردیده است.

  • سبز: اکسیژن اشباع خون> 94% ، تعداد تنفس < 20 تنفس در دقیقه
  • زرد: اکسیژن اشباع خون< 94% ، تعداد تنفس > 20 تنفس در دقیقه، اکسیژن ۱۰-۱۵ لیتر در دقیقه
  • نارنجی: اکسیژن اشباع خون< 94% ، تعداد تنفس > 20 تنفس در دقیقه، پاسخ ضعیف به اکسیژن ۱۰-۱۵ لیتر در دقیقه، جوابگویی مناسب به تهویه غیر تهاجمی با ماسک با FiO2  بالا
  • قرمز:اکسیژن اشباع خون< 94% ، تعداد تنفس > 20 تنفس در دقیقه، پاسخ ضعیف به اکسیژن ۱۰-۱۵ لیتردردقیقه، تهویه غیر تهاجمی با ماسک با FiO2  بالا و مشاهده دیسترس تنفسی با ۲۰۰>PaO2/FiO2

Managing the Respiratory care of patients with COVID-19 Italian thoracic society (ITS) & AIPO & SIP- Authors: Harari SA, Vitacca M, Blasi F, Centanni S, Santus PA, Tarsia P with collaboration of Banfi PI, Bini, F, Casali W, Cassandro R, Ceriana P, Marruchella A, MassinesiG, Novelli L, Oggionni T, Riario SGG, Scarduelli C, Scartabellati A Version – March 08, 2020